Bærekraft

«Vi bygger bærekraftige lokalt samfunn for god livskvalitet»

I dette ligger at vi er tett på våre lokalsamfunn og vi tar samfunnsansvar. Måten vi tenker, utvikler og
bygger på skal ha bærekraft som et sentralt fundament. Våre prosjekter skal medvirke til god trivsel
og god livskvalitet der vi setter vårt fotavtrykk.
Vår miljøpolicy skal være synlig og preget av åpenhet. Vårt selskap er tuftet på langsiktighet og
kvalitet.
Våre ledere skal gå foran! Alle ansatte skal kjenne til og identifisere seg med vår miljøpolicy. Denne
skal vise vårt fokus på både miljøvennlig prosjektstyring, produktvalg og utførelse i størst mulig grad.
Våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal kjenne til og ha tilgang til vår Miljøpolicy. Vi
skal bruke vår kunnskap til å påvirke våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å fremme
bærekraftige løsninger og produkter.

Vår miljøpolicy har følgende fokusområder:

1. Arbeidsmiljø
Vår visjon er «Bygg med glede». Vi ønsker at våre medarbeidere kjenner glede ved jobbe i Jemo
Entreprenør AS. Vi tror på at fornøyde medarbeidere også bidrar til fornøyde kunder. Vi jobber
systematisk med å kartlegge og forbedre vårt arbeidsmiljø. Under begrepet «arbeidsmiljø» ligger vi
til grunn det fysiske, psykososiale- og organisatoriske arbeidsmiljø.

2. Avfall og ombruk
Avfall ses på som en ressurs! Gjennom våre prosjekter skal vi alltid søke å redusere vårt avfall. Dette
starter med en god planlegging og gode innkjøp. Vi sorterer avfall på våre byggeplasser og vi
gjenbruker materialer der det er mulig.

3. Innkjøp
Vi kan påvirke våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere ved å stille krav gjennom våre
innkjøp. Vi vurderer samlet:
– Miljømerking og sosial merking
– Hvor varen er produsert
– Levetid på produktene
– Vedlikeholdsbehov
– Mulighet til reparasjon, ombruk og resirkulering
– Pris

4. Energi
Vi skal ha ett bevist forhold til virksomhetenes totale energiforbruk (målinger). Gjennom
Miljøfyrtårn vil vi arbeide for å redusere vårt energiforbruk. Vi utarbeider årlige handlingsplaner
med klare mål. Vi skal gjennom vårt forbruk bidra til overgangen fra fossile til fornybare
energikilder.

5. Transport
Vi skal legge til rette for og oppfordre våre ansatte til å benytte miljøvennlig transport til og fra
arbeid, og ved arbeidsreiser. Ved møter og samlinger skal vi alltid vurdere om disse kan
gjennomføres på digitale plattformer.
Ved utfasing av gamle biler/utstyr skal det først vurderes om det er behov for å gjøre nye
innkjøp. Dersom biler og utstyr skal erstattes, så skal det være ved bruk av miljøvennlige
energiløsninger så langt det lar seg å gjøre.

6. Ytre miljø
Bygge virksomhet innebærer risiko for skade på miljøet i form av terrenginngrep, støy støv,
vibrasjoner, mv. Vi er opptatt av utvikling av våre produkter og tjenester ikke skal påvirke ytre
miljø mer enn høyst nødvendig ift. Vår type virksomhet.

7. Strategi 2022 – 2024
Våre overordnet miljømål er:
– Miljøfyrtårnsertifisert kontor innen utgangen av Q2/2023
– Å redusere våre klimautslipp med 50% innen 2032 (med 2022 som består)
Vi tar FNs bærekrafts mål på alvor.

Bedriften har som mål å kontinuerlig iverksette gode prosedyrer og rutiner som kan forbedre
helse, miljø og sikkerhet. For å oppnå dette vil vi:
– Gi alle våre ansatte den nødvendige opplæring for å nå våre målsetninger
– Sørge for at ledere er ansvarlig for, og gis myndighet til å gjennomføre og følge opp de krav
som settes gjennom lover, forskrifter og interne instrukser og prosedyrer.

8. Verdier
Bærekraft – Resultatbevisst – Ambisjoner er verdiene som beskriver hva som skal kjennetegne
vår kultur, vår væremåte og tankesett.

Dersom du har innspill til hvordan vi kan jobbe med forbedringer innen klima, miljø og arbeidsmiljø, vennligst ta kontakt med vår miljøansvarlig Dawid Majewski på e-post: [email protected]